نرده تلفیقی طرح رز1

نرده تلفیقی طرح رز آقای علیزاده